Havnereglement

Havnereglement for Trondhjems Seilforening

 1. Leier av båtplass med tilgang til strøm er ansvarlig for all strømbruk fra båtplassens stikkontakt. Stikkontakten bør alltid holdes låst.
  1. Strømkabler skal være av godkjent type beregnet for utvendig bruk.
  2. Det er ikke tillatt å bruke overganger og skjøtekontakter
  3. Strømkabelen skal henge så slakt at båten kan beveges i lengderetningen.
  4. Strømkabelen skal ikke forlates på kaia med spenning på.
  5. Tilkoblinger som ikke er i henhold til dette, vil bli koblet fra uten varsel.
 2. Båtplassen kan kun disponeres av leier. Eventuell fremleie skal administreres av TSF.
 3. Båtplasser som i lengre tid blir stående ubrukt, kan vederlagsfritt benyttes av TSF for midlertidig omplassering av båter o.l.
 4. Båtplassen skal ikke benyttes til båter som er større en maksimumsstørrelsen som er definert for båtplassen. Maksimumstørrelsene finnes på TSF’s hjemmesider.
 5. Båter i anlegget må være ansvarsforsikret og ligger for eiers/leiers regning og risiko.
 6. Båter som ligger i havnen skal være sjødyktige.  Båter som ikke er sjødyktige kan bortvises med øyeblikkelig virkning.
 7. Leier av båtplassen er ansvarlig for skader på brygge, strømsøyler og utriggere utover normal slitasje.
 8. Båtene skal fortøyes skikkelig med spring og brest på begge sider.  Alle fortøyningstau skal ha gummifjæravlastere. Metallsjakler o.l. tillates ikke brukt på utriggerene.  Fortøy alltid for storm.
 9. Baugspyd o.l. skal ikke stikke unødig inn over hovedbryggen.  Gummibåter etc. skal ikke lagres på brygga.  Fall o.l. skal festes slik at de ikke lager støy.
 10. Det skal være orden i havna og søppel skal ikke hensettes i havneområdet. Den enkelte leier er ansvarlig for snørydding o.l. foran sin båtplass.

Vedtatt i TSF’s styre den 4.november 2014.