Fremleie

All fremleie av båtplasser skal administreres av Trondhjems Seilforening ved havnesjef og/eller driftsleder.  

Den enkelte aksjonær har ikke anledning til å fremleie  båtplassen uten å gå via TSF. Aksjonærer som ønsker å leie ut båtplassen sin melder fra om dette til driftskontoret, eller til havnesjefen på e-post.

For å kunne søke om plass på fremleie gjelder de samme krav som for søknad om kjøp av plass. Søker må være medlem av Trondhjems Seilforening, og være bosatt i Trøndelag.

Regler for fremleie av båtplasser i TSF

I følge leieavtalen mellom Trondhjems Seilforening (TSF) som utleier, og aksjonær i TSF Havn AS som leietaker under Pkt. 5 Fremleie er “fremleie av båtplass ikke tillatt. Etter søknad eller i helt spesielle tilfeller kan allikevel utleier tillate fremleie for inntil 24 måneder ad gangen.” Med utgangspunkt i denne regelen samt øvrige bestemmelser under pkt. 5, har styret i TSF besluttet å innføre endrede retningslinjer for fremleie gjeldene fra 1. april 2011:

Vedtatt i styret i TSF 04.04.2011

  1. En aksjonær i TSF Havn AS, leietaker i en av Trondhjems Seilforenings havner, kan søke om å fremleie båtplassen som aksjonæren disponerer for 6- eller 24 måneder ad gangen.
  2. Aksjonæren skal i god tid melde inn sitt ønske om fremleie til driftskontoret, ved bruk av eget søknadsskjema for dette, og angi i hvilken tidsperiode fremleiet vil gjelde.
  3. Driftskontoret, i samarbeid med havnesjef, vil med utgangspunkt i ventelisten for medlemmer, søke å finne en båteier som har en båtstørrelse tilsvarende de vitale målene for båtplassen, og tilby fremleie innenfor den angitte tidsperioden i søknaden.
  4. Når en avtale om fremleie er undertegnet mellom aksjonæren og Trondhjems Seilforening, fritas aksjonæren det økonomiske ansvaret for havneleie og forbruket av strøm for båtplassen. Samtidig overtar TSF alt ansvar for informasjon om bruk av strøm, havnereglement og tilsyn med båtplassen. – Utover punkt 5 om fremleie, er aksjonæren fortsatt solidarisk ansvarlig ovenfor Trondhjem Seilforening vedrørende øvrige bestemmelser i “Avtale om leie av båtplass” som er inngått mellom aksjonæren og TSF.
  5. Den årlige havneleien vil bli refundert til aksjonæren med halv eller hel årsleie, avhengig av når fremleieavtalen blir inngått.
  6. Prisen for fremleie reguleres av årsmøtet i TSF.  Prisen skal følge nivået for havneavgift for de enkelte kategorier båtplass, med et påslag for administrasjon, informasjon og tilsyn. Fremleiavgiften skal betales forskuddsvis. I tillegg betales forskuddsvis et depositum i forhold til båtplass i kategori fra 1 – 5 med henholdsvis kr. 2 500,- , 5 000,-, 7 500,-,  10 000,- og 12 500,-.  Depositumet kan inndras ved vesentlig mislighold av fremleieavtalen, for eksempel hvis båten ikke fjernes ved avtalens utløp.
  7. Havnesjefen v/driftskontoret forbeholder seg retten til å flytte båter innenfor plasser med ledig kapasitet for fremleie, eller å avslutte inngåtte fremleieavtaler med 14 dagers varsel ved mislighold av avtalen, eller at andre uforutsette grunner gjør dette nødvendig.
Søknad om fremleie